Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на онлайн магазин www.rusebag.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте онлайн магазин www.rusebag.com. КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД си запазва правото да променя тези общи условията по всяко време, без предварително известие, като променените общи условия бъдат публикувани в сайта.

I Общи условия
www.rusebag.com е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД.
Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн (online) от КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД. КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез www.rusebag.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Когато КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД обявява определен процент на отстъпката, този процент е записан и закръглен до цяло число, като старата цена е задраскана, а валидната е вдясно от нея.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез www.rusebag.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез www.rusebag.com на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез www.rusebag.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "rusebag.com".
КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикулии с тези, налични в магазинната мрежа.
КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
Добавянето на продукт в „количката” не резервира продукта и е възможо до приключване на поръчката този продукт да бъде изчерпан. Само съобщението за потвърждаване на поръчката (т.е. статус на поръчката: "Потвърдена, в обработка") гарантира доставката на продукта.
Всички обявени цени са в български левове.
Обявените в сайта цени могат да се различават от тези в магазините на КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД. Обявените промоционални цени могат да се отнасят само за определени обекти от веригата на  КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД,когато това е посочено изрично в описанието на промоцията (показва се при поставяне на мишката в/у или при клик в/у името на промоцията).
Поръчаните чрез сайта продукти се придружават опис и от касов бон или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).
Доставки се извършват само до адреси на територията на Р. България. Доставката в страната е според тарифите на Еконт и Спиди за разнос, цените за доставки се променят според килограмите на покупките. Срокът за изпълнение на поръчките е 3 работни дни (освен в случаите, в които на страницата на самия продукт е посочен по-голям срок).
II. Права и задължения на страните
1. КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД се задължава:
да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни;
да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При промоции е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не с повече от 14 работни дни.
преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.
2. Клиентът се задължава:
да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. Възможно доставката да бъде извършена на части, за което Клиентът ще бъде своевременно уведомен. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на order@rusebag.com
Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни от получаването на доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне някои или всички от получените артикули

Заявлението за отказ от поръчка Клиентът можете да изпрати по: - електронен път на order@rusebag.com

Стандартния Формуляр за отказ може да бъде изтеглен от тук:. Стандартен Формуляр за Упражняване на Правото на Отказ За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП

КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите му за доставката (ако е имало такива). Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента. Връщането се допуска при следните условия:

заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката.
Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
клиентът съгласува с представител на КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД адреса, на който КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД желае да получи обратно стоката;
съгласно разпоредбите на ЗЗП, КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на суми платени с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител - майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

 

III. Отговорност
КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез “www.rusebag.com” не носи отговорност за неизпълнение назадълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ККАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез “rusebag.com” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл.,но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД чрез “rusebag.com”.

IV. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани първо чрез посредничеството на КЗП (Комисия за Защита на Потребителите) и едва когато това е невъзможно от компетентния съд по регистрация на КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД съобразно българското законодателство. За повече информация моля, посетете сайта на Комисията за Защита на Потребителите от тук: КЗП или сайта на Европейската Комисия за Онлайн Решаване на Спорове: ОРС

V. Гаранционни условия:
При наличие на фабричен дефект на артикул, фирма КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД го заменя с изправен такъв, а ако няма наличен същия продукт – със сходен такъв или връща на клиента заплатената за продукта и доставката цена. С изключение на задълженията, описани по-горе, КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда вследствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

VI. Ограничения за гаранцията
Гаранцията отпада в случай на:

1. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

VII. Допълнителни условия:
1. КАРАГЬОЗОВИ 2018 ООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

VIII. Цени на продуктите
Цените на продуктите във физическите магазини могат да се различават от тези, посочени в сайта.

Приложения
Формуляр за отказ от договора - изтегли от ТУК